1970s VIP issues

1970s VIP issues

1971/72 Arsenal £22 (eBay, 2020), £64.08 (eBay, 2021), Crystal Palace £25 (eBay, 2018), £29.99 (eBay, 2019), £10.50 (eBay, 2020), Huddersfield £29.99 (eBay, 2018), £10.60 (eBay, 2020), Leeds £53 (eBay, 2015) £56.55 (eBay, 2019), Liverpool £50 (eBay, 2015), Manchester City £9.99 (eBay, 2020), £29.99 (eBay, 2021), Newcastle Texaco Cup £39.99 (eBay, 2019), Sheffield United £29.99 (eBay, 2019), Southampton £39.99 (eBay, 2019), Tottenham £73.99 (eBay, 2020), Wolves £39.99 (eBay, 2018)

1972/73 Benfica European Cup £24.99 (eBay, 2015), Spartak Trnava European Cup (£87.21, eBay 2023), £33.01 (eBay, 2021), Chelsea £27 (eBay, 2014), Juventus European Cup semi-final £124 (eBay, 2018), £35 (eBay 2019), Leicester £39.99 (eBay, 2018), Liverpool £39.99 (eBay, 2018), £114.34 (eBay, 2021),  Leeds FA Cup (eBay, 2018), Leeds £39.99 (eBay, 2018), Leicester £30 (eBay, 2021), Norwich £42 (eBay, 2018), West Ham £77 (eBay, 2018), Wolves £29.99 (eBay, 2018), £34.99 (eBay, 2022), Coventry £31.50 (eBay, 2022)

1973/74 Chelsea £24.99 (eBay, 2014), Everton £23 (eBay, 2015), Leicester £27.01 (eBay, 2019)